Свойства които са свързани с стволовите клетки – видове

588

Стволовите клетки могат да се видят в значителна част, ако не и всички многоклетъчни организми. Характерна при тях е своята способност да биват подновени, чрез митотично клетъчно деление и да бъдат диференцирани в отделни клетъчни видове. Проучването в областта стовловите клетки е започналов следствие констатациите на канадските учени Ernest A. McCulloch и James E. Till като това става през 1960г.
Стволовите клетки (централните) имат възможност за развитие във всеки тип клетки. Те са благоценни като изследователски инструменти и в бъдеще могат да се използват за лечение на множество заболявания.
Основните два вида стволови клетки при бозайниците са : ембрионални стволови клетки, които са отделени от вътрешната клетъчна маса на бластоциста и възрастните стволови клетки, които биват намирани възрастната тъкан. В развиващия се ембрион стволовите клетки имат възможност за диференциаци във всички отделни ембриониални тъкани. Във възрастния организъм стволови клетки и прогениторните клетки действат като система за ремонт на тялото, попълване на специални клетки, но освен това да поддържат нормалния оборот на регенератитните органи червени тъкани, кожа и кръв.
Стволовите клетки сега могат да бъдат отглеждани и се променят в специализирани клетки с отделни характеристики съобразени с клетките на различните тъкани като нервите и мускулите чрез клетъчна култура.
Терминът възрастни стволови клетки може да се отнася за всеки вид клетки, които могат да се открият в развиващ се организъм и имат две функции: на делене и да създават отделни клетки като себе си и освен това да се делят и да правят клетка, която е по-диференцирана от себе си. Те също са известни като сомантични стволови клетки.
Пулипотентните стволови клетки са редки и обикновено малко на брой, но могат да се намерята освен това и в кръвта от пъпна връв. Голяма част от изследванията на възрастни стволови клетки се фокусират върху разбиране на техния капацитет да се делят или възстановяват отделно и техните свойства за диференциация.

Начало