Банковият сектор на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) все още има потенциал да генерира над средния за Европа ръст. В средносрочен до дългосрочен план банковият бизнес на региона ще увеличава обема си, благодарение на съществуващата разлика между нивата на навлизане на банковите услуги в страните от ЦИЕ и тези в западноевропейските държави. Това е един от основните изводи в най-новото проучване на УниКредит за банковия сектор на ЦИЕ. Въпреки че общият обем на кредитите в ЦИЕ би трябвало да е достигнал 1.5 трилиона в края на 2011, което се равнява на около 9% годишен ръст, съотношението кредити към БВП за региона на ЦИЕ твърдо стои на 49%, докато за Еврозоната същия показател е 120%.

Пазарният потенциал е налице, особено при корпоративните и ипотечните заеми, докато същото трудно може да се каже за потребителското кредитиране. Разликите между различните страни ще стават все по-забележими, като очакванията са в най-голяма степен за ръста на кредитирането през следващите три години (2012-2015) да допринесат Русия и Турция.

ЦИЕ: Регион от две половини
„По-нататъшният ръст най-вероятно ще бъде по-бавен, с по-големи от тези в миналото разлики в различните страни”, смята Джани Франко Папа, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа. „ЦИЕ ще остане регион от две половини, като по-големите икономики вероятно ще продължат да растат на почти пълна скорост, докато останалите ще страдат от структурните си слабости и тясната си връзка с икономиките от периферията на Европа
В средносрочен план анализаторите на УниКредит продължават да виждат добър потенциал за догонване, поддържан от подобряване на производителността и конвергенция на доходите – все фактори, отчетени и при дългосрочната прогноза на УниКредит за среден годишен ръст на БВП от 4%. В дългосрочен план, регионалната конвергенция трябва да бъде постигната чрез диверсификация и развитие на различни икономически сектори и засилване на ролята на износа. В този контекст, кредитирането ще расте избирателно, подкрепяйки този ръст.
Ще преобладава по-балансирана структура на финансирането
През последната година, кредитната активност в региона на ЦИЕ продължи, макар и с по-бавна скорост в сравнение с 2010 и със забавяне през втората половина на годината, заради продължаващата криза на финансовите пазари. Кредитирането беше движено от корпоративния сегмент, който спечели от цикличното възстановяване на икономиката през 2010 и първата половина на 2011. „След като съотношението кредити/депозити в ЦИЕ в периода преди кризата се оказа неустойчиво, банките започнаха осопорвано състезание да привличат средства от клиенти, предлагайки високи лихви”, каза Фабио Мучи, директор Стратегическо планиране за ЦИЕ на УниКредит. „Така през 2010 станахме свидетели на впечатляващ ръст на депозитите, в рамките на 21% средно за региона на ЦИЕ, с особено силна динамика в бившите съветски републики и Турция.” Това доведе до значително подобрение на показателя кредити към депозити, който достигна 102% през 2010, при 105% година по-рано.
В началото на 2011, връщането на ликвидността и засилващите се сигнали за депозитната битка, се отразиха негативно на печалбите на банките, което измести фокуса от високите лихви по депозитите. През втората половина на годината обаче, със затягането на европейската дългова криза, надпреварата за привличане на депозити се завърна. В известна степен, затягането на ликвидността дойде като резултат от отслабване на капиталовите потоци от чужбина, както и в някои страни от мерките, прилагани от централните банки, целящи да предотвратят обезценяване на местни валути.
Въпреки по-трудният достъп до финансиране и натиска върху различни част от счетоводните баланси на банките, банковият сектор подобри представянето си. “Средният размер на необслужваните заеми за региона не се е увеличил спрямо края на 2010, придържайки се към 14% оттогава”, каза Мучи. “В повечето страни от ЦИЕ необслужваните заеми достигнаха своя пик и се стабилизираха в средата на миналата година. Така провизиите намаляха във всички страни, без Казахстан.
Финансовата криза в Еврозоната допринесе за появата на страхове, че натискът и капиталовите нужди на западноевропейските банки ще се отрази негативно върху банките в ЦИЕ. От общо 2.5 трилиона банкови активи в региона, 46% са собственост на чужди банки. Капиталовата връзка между ЦИЕ и Западна Европа на практика излага региона на ефектите на настоящата криза в Еврозоната.

УниКредит затвърждава намерението си да запази лидерската си позиция в региона на ЦИЕ
“В светлината на настоящото развитие на глобалната икономика и европейския банков сектор, значимостта на региона на ЦИЕ за успеха на бизнеса на международните банкови групи става все по-очевидна”, каза Джани Папа, Директор на УниКредит за ЦИЕ. „Регионът допринесе в голяма степен за резултатите на международните банкови групи през 2011 и ще остане ключов двигател на растежа им, защото представянето на региона ще продължи да изпреварва това на местните им пазари.”
Географската диверсификация остава ключов стълб в стратегията на международните банкови групи, като оформянето на бизнес стратегията така че да бъде поставен фокус върху определени страни стана по-ясно очертана през годината.
В най-новото класиране на международните играчи, присъстващи в ЦИЕ, показва, че към първата половина на 2011 УниКредит запазва лидерската си позиция в региона и постига по-добри резултати в сравнение с конкурентите си. С присъствието си в 19 страни, които заедно са допринесли за една четвърт за приходите на групата, показват силния ангажимент на УниКредит към региона, както и мястото на ЦИЕ в стратегията на групата за постигане на диверсифициран и балансиран бизнес модел.
Нареждайки се е топ пет на банките в 11 страни, УниКредит се радва на стабилната си позиция в най-атрактивните пазари от региона (като Турция и Русия). “В следващите години ще подсилим още повече водещата си позиция в региона чрез индивидуален подход в различните страни, като ясно ударение ще бъде поставено върху пазарите, на които УниКредит вече има силно присъствие”, посочи Папа. “Чрез няколко стратегически инициативи, целящи оптимизация на инвестициите ни, стойността на нашите операции в ЦИЕ ще се увеличи още по-вече.”

УниКредит
УниКредит е водеща банка със силни корени в 22 страни. Глобалната мрежа на групата обединява 50 пазара, с повече от 9 500 филиала и повече от 160 хил. служители (към 30 юни 2011).
В региона на ЦИЕ, УниКредит разполага с най-голямата международна банкова мрежа, с повече от 3 900 филиала. Групата оперира в Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Казахстан, Киргизстан, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

Сподели